Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO HTTPS://TABLICE-MAGNETYCZNE.COM

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
  • Administratorem danych osobowych jest spółka ALLBOARDS GROUP NYCZ DROZD Spółka jawna
   z siedzibą w Krakowie, ul. Kamienna 10, 31 – 403 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000900719, legitymująca się numerem NIP: 6772389024, REGON: 361509758, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, biuro@tablice-magnetyczne.com, (12)380-17-17, będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  • Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  • Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się wielką literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  • Dane osobowe Klientów i Usługobiorców będą przetwarzane w celu:
   • świadczenia Usług Elektronicznych/zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem https://tablice-magnetyczne.com, w tym także w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń z niej wynikających do czasu ich przedawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   • realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego,
   • opcjonalnie (w razie wyrażenia zgody): marketingu towarów oferowanych przez Administratora, w tym kontaktu telefonicznego z Klientem,
   • opcjonalnie (w razie wyrażenia zgody): przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowej o produktach, usługach i akcjach promocyjnych Administratora (newsletter),
   • opcjonalnie (w razie wyrażenia zgody): wyrażenia opinii o zawartej z Administratorem Umowie Sprzedaży w systemie ankiet opiniujących,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • Odbiorcą danych osobowych będą:
  • organy Krajowej Administracji Skarbowej,
  • bank świadczący na rzecz Administratora usługę prowadzenia rachunku bankowego,
  • podmioty zajmujące się obsługą płatności elektronicznych,
  • podmioty zajmujące się dostawą zamówionych towarów,
  • podmioty zajmujące się obsługą księgową i prawną Administratora,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, w tym zajmujące się obsługą techniczną i serwisowaniem programów komputerowych używanych przez Administratora w procesie realizacji zamówień oraz wysyłki informacji handlowych,
  • w razie wyrażenia zgody - podmiot obsługujący system ankiet opiniujących zawarte z Administratorem umowy sprzedaży.
 • Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu zamieszkania,
  • adresu poczty elektronicznej
  • numeru telefonu
  • numeru rachunku bankowego
  • opcjonalnie – nazwy firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP
 • Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, a w przypadku niepodania ww. danych niemożliwe jest ich zawarcie i wykonanie. Zakres danych wymaganych do zawarcia ww. umów wskazany jest każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

 1. PLIKI COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
  • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
   • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
   • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
   • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
   • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
  • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  • Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  • Klient/Usługobiorca ma prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   • przenoszenia danych,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Klient/Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzasadnione jest podejrzenie, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub ustawą o ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy będą przechowywane przez Administratora przez okres:
   • realizacji umów i/lub świadczenia usług, o których w niniejszej klauzuli, a następnie do czasu upływu obowiązkowego okresu przechowywania danych – gdy przechowywanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa krajowego lub członkowskiego (w tym przepisów prawa podatkowego),
   • do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ww. umów i/lub związanych ze świadczonymi usługami – dla potrzeb obrony przed roszczeniami lub w celu ich zabezpieczenia/dochodzenia (cele windykacyjne),
   • przez okres prowadzenia przez Administratora działań marketingowych lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych dla tych celów,
   • przez okres prowadzenia Newslettera lub do czasu wycofania zgody na jego otrzymywanie,
   • do czasu wycofania zgody na wyrażenie opinii o zawartej z Administratorem umowie sprzedaży.
  • Dane osobowe Klientów i Usługobiorców podlegają profilowaniu pod względem osobistych preferencji i zainteresowań, na podstawie złożonych zamówień oraz wyszukiwań na stronie sklepu internetowego https://tablice-magnetyczne.com, dla celów statystycznych i marketingowych (w razie wyrażenia zgody).
  • Dane osobowe Klientów/Usługobiorców nie będą przekazywane do państw trzecich.
  • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres ul. Kamienna 10, 31 – 403 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Administratora biuro@tablice-magnetyczne.com.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
  • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
  • Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl